Hoewel het archief van onze vereniging begin jaren '80 nagenoeg volledig werd vernietigd, kunnen wij
ons voor een terugblik beroepen op een historische schets door het toenmalige bestuur uit 1926
en op degelijk gedocumenteerde recente publicaties van Piet Van Deun, Frans Horsten en Dries Horsten.

Op 18 oktober 1839 stichtten 42 Hoogstraatse notabelen en beoefenaars van vrije beroepen de 
Koninklijke Toon -en Toneelmaatschappij Sinte-Cecilia.  Eerst bouwden zij een harmonie uit -de eerste
muziekvereniging in Hoogstraten-, in 1850 werd ook een toneelgroep opgericht.

Tot in 1881 vond de maatschappij haar lokaal in de Gildenzaal (raadszaal) van het stadhuis.  Als gevolg
van beslissingen van zowel de toenmalige geestelijke overheid als van het gemeentebestuur werd dit
gebruikersrecht per 31 december 1881 opgezegd.

De vereniging kocht daarop een perceel grond en liet op de huidige locatie haar eigen zaal bouwen die 
op 19 november 1881 feestelijk werd ingehuldigd in aanwezigheid van -onder andere- toondichter
Peter Benoit.

In 1945 diende zaal Cecilia hersteld te worden van aanzienlijke schade na het dynamiteren van
de nabijgelegen Sint-Katharinakerk.  In 1982 werd de zaal in haar huidige toestand heringericht:
op eigen kracht werden moderniseringswerken uitgevoerd en werd de oude voorbouw compleet 
vervangen.  In 2009 werd met de volledige vernieuwing van de dakbedekking de meest recente en
noodzakelijke ingreep doorgevoerd.

De toneelgroep zette eind vorige eeuw haar activiteiten stop en jammer genoeg verging het ook 
de muziekvereniging steeds minder goed.  Het aantal muzikanten bleek stelselmatig te slinken en kon
helaas niet op peil gehouden worden door aanstormend muzikaal talent.  Op de vergadering van 
10 oktober 2011 maakte de laatste dirigent officieel bekend dat in overleg met de overgebleven 
muzikanten werd beslist om de muzikale activiteiten van Sint-Cecilia te zullen beëindigen.

Indachtig het devies van voormalig voorzitter Van de Heyning zal de huidige vernieuwde bestuursploeg
onder leiding van Jef Van Laer er echter alles aan doen om te voorkomen dat het einde van de muziekvereniging
ook het einde van "het zaaltje" zal betekenen.  Zaal Cecilia behoort met haar 130-jarige geschiedenis
immers op geheel eigen wijze tot het socia-culturele én tot het bouwkundig erfgoed van Hoogstraten.

Met een stevige dosis idealisme gekoppeld aan nuchtere realiteitszin heeft een geëngageerde kern 
"cecilianen" zich daarom einde 2011 bereid verklaard om zaal Cecilia terug op de kaart te zetten en 
nieuw leven in de blazen.